(S)PACINGS – Майкъл Хюи / Кели Сена

Майстори на фотографията представя: (S)PACINGS – Майкъл Хюи / Кели Сена

Куратор: Владия Михайлова

Дали фотографският образ отразява и документира реалността, или я създава и оформя, е най-старият въпрос, свързан с фотографията. Изложбата „(S)Pacings” представя двама автори – Кели Сена и Майкъл Хюи, за които връзката между реалност и образ е преди всичко избор. Той се дължи на отстоянието (дистанцията) между човешкото око и света, което всъщност е празно пространство, изпълнено от механичното тяло на камерата. Картината, която виждаме, крайният продукт е винаги резултат на процес, като той има свои параметри, етика и форма.

Работите на Кели Сена са свързани с философията на движенията за защита на околната среда и зеления активизъм и се занимават с взаимоотношението между човека и природата. Екоактивистите често изхождат от една обобщена представа за човечеството и разглеждат природата през биологични системи и популации. За разлика от тези представи, в своите художествени проекти Сена успява да намери индивидуален подход. В серията фотографии For the Wild тя се занимава с психологическите и емоционалните връзки с природата, които често мотивират активистите. Социалните аспекти на проблема, прерастващи често в протести и реални политически конфликти, са разгледани през свободата и личното споделяне. Работата представлява цикъл от пейзажи на природни места, направени на базата на разкази описания на природозащитници, пребиваващи в американски затвори. Зад вълнуващите и някак „прекалено” красиви (на границата на мейстрийм природната фотография) природни пейзажи прозират всъщност човешки истории и съдби. Подобен индивидуален подход има към птиците, оплетени в различни мрежи, в цикъла от фотографии Birds of North America. Той се отнася към историческата фотографска книга на известния Елиът Портър от 1972 г., носеща същото заглавие. Докато птиците, заснети от Портър, внушават свобода и представата за свят, сякаш недокоснат от човека, фотографиите на Сена очевидно изхождат от образа на капана и показват впримчени птици. За този проект художничката работи с орнитолози, а самите мрежи представляват инструменти, които учените използват в практиката си. И в двата случая реалистичната фотография, с която авторката работи, е само инструмент на една по същността си активистка критическа гледна точка.
Обратно на това, много повече към територията на художествената фотография и връзката й с живописта, се отнасят произведенията на Майкъл Хюи. Серията China Cupboards се занимава с менталните измерения на образите, тяхната връзка с паметта, традицията и със самите условия на виждане, зададени от човешкото око. Тя представлява фотографии на бюфети с различни порцеланови съдове и предмети. Авторът работи с негативите на изображенията, което поражда и специфичната им естетика: цветовете се променят, сенките придобиват плътност, формите изпъкват за сметка на усещането за присъствието на предметите. Фотографиите напомнят натюрморти, като самият характер на образа е подобен на рентгенова снимка. В работата на Хюи този естетически подход не е изолиран. Той е свързан с измененията и нестабилността на образите, абстрахирани от реалността: от една страна, присъстващи в менталните измерения на човешката психика, и от друга, променени чрез технологичните възможности на самата фотография.

На снимките/photos:
Kelly Sena
For the Wild
Peter Young, Badlands, SD, 2008

Michael Huey
China Cupboard
Shredded, 2005

 

Masters of photography – (S)PACINGS – Michael Huey / Kelly Sena
Curator: Vladiya Mihaylova

Does the photographic image reflect and document reality, or create and put it into a form. This question is as old as photography itself. The exhibition (S)pacings presents two artists, Kelly Sena and Michael Huey, for whom the connection between reality and image is above all a choice. The space (distance) between the human eye and the world is in fact a void filled by the mechanical body of the camera. The picture we see, the end product, is always the result of a process which has its own parameters, ethics, and forms.

Kelly Sena’s works are connected to the philosophy of environmentalist movements and green activism, and explore the relationship between humans and nature. Environmental activists tend to have a generalized notion of humanity and view nature in terms of biological systems and populations. Unlike these notions, in her projects Sena manages to find an individual approach. In her series of photographs entitled For the Wild, she examines the psychological and emotional bonds with nature that frequently motivate activists. The social aspects of this problem, which often trigger protests and real political conflicts, are viewed through the prism of freedom and personal sharing. For the Wild is a series of landscape photographs made on the basis of descriptions by environmental activists serving time in American prisons. What lies behind these dramatic and somehow “too” pretty (on the boundary of mainstream landscape photography) landscapes are in fact human stories and fates. Sena takes a similar individual approach to the birds caught in mist nets and traps in her series entitled Birds of North America. She has named this series after Eliot Porter’s now-classic book of bird photographs, published in 1972. But whereas Porter’s birds evoke a sense of freedom and of a world seemingly untouched by humans, Sena’s photographs are centred around the image of the trap and show snared birds. She collaborated on this project with ornithologists, who use mist nets as a tool for research. In both series realistic photography, as used by the artist, is only a tool of an essentially activist critical perspective.
Conversely, Michael Huey’s works explore the realm of art photography and its connection to painting. His series entitled China Cupboard examines the mental dimensions of images, their connection to memory, tradition, and the very conditions of vision determined by the human eye. It consists of photographs of cabinets filled with china and other pieces and ornaments. The artist works with the negatives of the pictures, thus generating a specific aesthetic effect: the colours change, the shades become more intense, the shapes stand out at the expense of the sense of presence of the objects depicted. The photographs are reminiscent of still-life paintings that look somewhat like X-rays. In Huey’s work this aesthetic approach is not isolated. It is linked to the changes and instability of images abstracted from reality: images that are present in the mental dimensions of the human psyche and, at the same time, transformed through the technological possibilities of photography itself.

(Не)Видими – фотография за социална промяна

Съвместна фотографска изложба на студенти от курс “Психология на фотографията” към Нов български университет и автори от три социални групи.

Ръководител и куратор: Анастасия Грозева

Екип: доц. д-р Динамир Предов, д-р Енчо Найденов, Александър Нишков

22 юни – 28 юни 2015г.
VIVACOM Art Hall

Откриване: 22 юни (понеделник) от 19.00 часа в галерия “VIVACOM Art Hall”, София, ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” 4

“Ако не съществуваше чуждият поглед, моите очи сами за себе си наистина нямаше да знаят какво виждат” – Луиджи Пирандело

Изложбата (Не)видими е изследване на човешките отношения през погледа на студенти по фотография от курса “Психология на фотографията” към Нов български университет с ръководител Анастасия Грозева и участници от три уязвими социални групи – деца, лишени от родителска грижа, деца с проблеми в развитието и възрастни от дом за ветерани на културата и изкуството. Чрез методите на фотографията зрителят ще може да се доближи до света на участниците и да съпреживее техните емоции.

Изложбата има за цел да покаже един различен подход в социалната фотография, в методите на обучение и в отношението към другото човешко същество.

Има за цел да повдигне темата за ставането “видим” чрез отношението на другия. За “раждането” на всеки един от нас чрез “погледа” на другия.

Повдига темата за терапевтичната страна на фотографията за участниците, фотографите и зрителите.